ఎంట్రెప్రినేటర్ షిప్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ఇమేజ్ కన్‌సల్టింగ్ అండ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్ (11 మా

March 5th - 6th, 2017

Koramangala,475, 2nd Floor, 80ft Road, 6th Block, Bengaluru, Karnataka, India, Koramangala

 

 

A must attend ICBI Seminar for those aspiring to be entrepreneurs in Image Consulting & Soft Skills Training.

Who should attend?

  • Women on sabbatical, looking for self-employment opportunities
  • Housewives, looking for self-employment opportunities
  • Working professionals, looking to switch to self-employment
  • Youngsters, directly wanting to start off as self-employed professionals

 

What will it cover?

  • Entrepreneurship opportunities in Image Consulting and Soft Skills Training
  • World class courses offered by ICBI with full business-enablement support to successfully setup and operate your Image Consulting and Soft Skills Training Practice
  • Check your 'Entrepreneurship Quotient'

 

About the Presenter  

Aditi Khanna:

Aditi has over a decade and half of experience in customer facing roles with pioneer of aviation field namely Jet Airways and Kingfisher Airlines. She wanted to break the 9 to 5 routine and decided to start her own practice as a certified Image Consultant and Soft Skills Trainer. She is happy becoming an entrepreneur and finds it extremely rewarding.

She offers full suite of Image Consulting and Soft Skills Training services to individuals and companies. 

  

Date: Saturday, 11th March 

Time: 11.30 am 

Venue: ICBI Center, 475, 2nd Floor, 80ft Road,6th Block, Koramangala, Bangalore- 560095

The seminar is free but you still need to get a free pass by choosing 1 ticket from the drop down on the right and get in touch with our team to reconfirm your attendance by calling Ms. Monika Chouan on phone 9538822020 or (080) 4212 2020 / 4216 2020.

Hurry! Limited seats.

For more details, contact:  Ms. Monika Chouan on phone 9538822020 or (080) 4212 2020 / 4216 2020.

More Events