నేను , నుండి స్టార్టప్ లో పెట్టుబడి పెట్టుటకు ఉత్సుకతో ఉన్నాను. స్టార్టప్ రంగానికి చెందినదై ఉండాలి. తక్కువలో తక్కువ రూ. ల నుండి రూ. వరకు పెట్టుబడి పెట్టుటకు సిద్దన్గా ఉన్నాము.

 

Contact number Email