ఇది కథ కాదు.. హృద‌యం ద్ర‌వించిపోయే జీవితగాథ

ఇది కథ కాదు.. హృద‌యం ద్ర‌వించిపోయే జీవితగాథ

రచన వివేక్ నామ తేది 29/12/2016

కాళ్లు తడవకుండా సముద్రాన్ని ఈదవచ్చేమోగానీ, కళ్లు తడవకుండా జీవితాన్ని ఈదలేం. కష్టాలు కన్నీళ్లు ఒక్కసారిగా చుట్టిముడితే ఎంత భద్రగుండె అయినా బరువెక్కుతుంది. ఆ సమయంలో పాదం కింద భూమి కదిలిపోయే వార్త చెవిన పడితే- శూన్యం అలుముకోవడం తప్ప మరో అవకాశం లేదు. ఆమె జీవితంలో అలాంటి దట్టమైన చీకటే అలుముకుంది. మరణం తప్ప మరో మార్గం లేని బ్లడ్ కేన్సర్ మహమ్మారి కబళిస్తే.. తిరుగుబాటు చేసి తరిమేసింది. ఒక ఆడపిల్లకు ఇన్ని కష్టాలా.. అని మనసు చలించిపోయే రియల్ స్టోరీ మీరే చదవండి.